Bezpečnosť a ochrana zdravia pracovníkov pri práci patrí k základným prioritám našej spoločnosti.

  • za bezpečnosť práce na pracoviskách sú zodpovední vedúci pracovníci. Zamestnanci sú osobne zodpovední za dodržiavanie BOZP na svojom pracovisku.
  • pre montážne práce sú vždy spracované montážne postupy a k nim príslušné analýzy rizík so zaistením bezpečnosti práce. Cieľom je 0 úrazov a žiadne poškodenie majetku, životného prostredia a zariadení.
  • spoločnosť má spracované vlastné smernice v oblasti bezpečnosti práce. Tieto sú neustále aktualizované v súlade s platnou legislatívou pre príslušnú krajinu.

Montážne práce a práce na pracoviskách sú vykonávané podľa vyhlášky slovenského úradu bezpečnosti práce č. 374/1990 a ďalej podľa § 5 ods. 1 písm. d / zákona č. 174/1968 zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce.

  • práca vo výškach je zaistená osobným istením zamestnancov ochrannými bezpečnostnými postrojmi od spoločnosti IPC-SLOVAKIA s.r.o. s príslušenstvom: postroje, tlmiče a zachytávače pádu, pracovné polohovacie a kotviace prvky.

Pracovníci sú opakovane školení pre použitie týchto zaisťovacích prostriedkov certifikovaných technikom.

Revízie sú zabezpečované:

  • pre prácu vo výškach a požiarnu ochranu s oprávnením fy Peter Priečko-KADAJA,
  • pravidelnými kontrolami elektro, náradia a iných, ktoré sú vykonávané vlastnými poverenými zamestnancami,
  • školeniami - viazačské, obsluhou žeriavu, obsluhou pracovných plošín, ktoré sú vykonávané spoločnosťou ArtTech s.r.o.