Úvodné slovo

 • Spoločnosť MOGET a.s. (ďalej len spoločnosť) prijíma tento etický kódex ako súbor základných hodnôt a prístupov k podnikaniu, ktorým sa riadi pri výkone svojej podnikateľskej činnosti.
 • Spoločnosť radí medzi svoje najdôležitejšie úlohy zachovanie dobrej povesti firmy a dôvery všetkých zainteresovaných strán v ňu.
 • Dodržiavanie etického kódexu zo strany spoločnosti je jej morálnym záväzkom upravujúcim správanie a rokovania všetkých zamestnancov voči spoločnosti, spoluzamestnancom, odberateľom a ostatným obchodným partnerom, orgánom štátnej správy a verejnosti.
 • Spoločnosť realizuje všetky aktivity eticky a s dobrými úmyslami za prísneho dodržiavania všetkých zákonných noriem platných v danej geografickej oblasti, v ktorej bola založená.


Vzťahy s odberateľmi

 • Čestnosť a rovnosť voči odberateľom pokladá spoločnosť za základ úspešného a trvalého obchodného vzťahu.
 • Spoločnosť dbá na to, aby jej výrobky zodpovedali deklarovaným kvalitatívnym parametrom a požiadavkám obsiahnutým v národných a medzinárodných normách.
 • Spoločnosť si je vedomá dôležitosti termínované presnosti všetkých dodávok.
 • Spoločnosť nepoužije pri snahe realizovať predaj svojich výrobkov žiadne iné prostriedky, než sú obchodné metódy legitímne uznané.
 • Spoločnosť považuje korupčné praktiky akéhokoľvek druhu za neprípustné.
 • Informácie odberateľov považuje spoločnosť za dôverné.


Vzťahy s dodávateľmi

 • Výber dodávateľov sa uskutočňuje v súlade s pravidlami obchodnej súťaže.
 • Spoločnosť nepoužíva pri kúpe výrobkov, služieb, a pod. žiadne iné prostriedky, než sú legitímne uznané obchodné metódy, a nikdy nezneužíva svoje postavenie na trhu.
 • Spoločnosť považuje korupčné praktiky akéhokoľvek druhu za neprípustné. Spoločnosť rešpektuje všetky zmluvné dojednania a platobnú morálku. Všetky informácie o vzťahoch s jej dodávateľmi pokladá Spoločnosť za dôverné.


Vzťahy k zamestnancom

 • Vzťahy k zamestnancom zakladá spoločnosť na úcte k dôstojnosti každého človeka.
 • Spoločnosť prijíma a povyšuje zamestnancov na základe ich spôsobilosti pre danú prácu bez akejkoľvek politickej, rasovej, náboženskej či národnostnej diskriminácie, bez ohľadu na pohlavie, vek, stav, alebo nespôsobilosť, ktorá sa nevzťahuje k pracovným úlohám.
 • Spoločnosť sa snaží vytvárať hygienicky nezávadné, bezpečné pracovné prostredie, priaznivé pracovné podmienky pre zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov.
 • Spoločnosť zabezpečuje pravidelné odmeňovanie svojich zamestnancov za vykonanú prácu vrátane riadnej výplaty miezd v dohodnutých termínoch.
 • Spoločnosť netoleruje sexuálne, fyzické alebo psychické obťažovanie zamestnancov.
 • Spoločnosť vyžaduje, aby zamestnanci dbali zásad bezpečnej práce, dodržiavanie a využívanie stanoveného fondu pracovnej doby.
 • Spoločnosť vyžaduje, aby vo vzťahu k majetku spoločnosti zamestnancovi nekonali v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa a riadne hospodárili so zverenými prostriedkami aj v záujme ochrany majetku zamestnávateľa.
 • Informácie, ktoré zamestnanci o spoločnosti získajú pri výkone svojej práce, nesmú používať pre osobný zisk ani pre iný účel, než pre ktorý boli určené.
 • Spoločnosť presadzuje ako základnú stratégiu súťaž na trhu založenú na kvalite ponúkaných služieb a cenovej konkurencieschopnosti. Preto je prísne zakázané neúmerné hostenie či dary dodávateľom a zákazníkom, rovnako ako prijímanie neúmerných darov a hostenie od zákazníkov či dodávateľov.
 • Vo spoločnosti sa pre riešenie prípadných pracovných sporov medzi spoločnosťou a zamestnancami prednostne používajú vyjednávaciu procedúry.
 • Vzťahy k orgánom štátnej správy, samosprávam a regiónuspoločnosť berie pri svojej podnikateľskej činnosti do úvahy aj záujmy širšieho spoločenského okolia vrátane záujmov národných a regionálnych.
 • Spoločnosť komunikuje s orgánmi štátnej správy s využitím pravdivých informácií o spoločnosti.
 • Spoločnosť dbá na riadne vedenie účtovníctva a včasné platenie svojich finančných záväzkov k orgánom štátnej správy a samosprávy.


Životné prostredie

 • Spoločnosť má trvalý záujem na zlepšenie kvality životného prostredia.
 • Spoločnosť sa aktívne podieľa na odstraňovaní následkov svojej podnikateľskej činnosti a úpravou technologických postupov sa snaží o minimalizáciu dopadov výrobného procesu na životné prostredie.
 • Spoločnosť informuje svoje okolie o svojom environmentálnom programe.
 • Spoločnosť rešpektuje pri podnikateľskej činnosti normy stanovené pre oblasť odpadov, emisií a pod.


Vzťahy s konkurenciou

 • Spoločnosť si počína v konkurenčnom boji rázne, ale čestne.
 • Spoločnosť nepoškodzuje reputáciu konkurentov.
 • Spoločnosť dbá, aby zamestnanci v styku s konkurenciou rešpektovali dôvernosť obchodných informácií či inak dôverných informácií.
 • Spoločnosť sa nepokúša nečestnými spôsobmi získať informácie o podnikaní konkurentov.
 • Spoločnosť nepoužíva obmedzujúce obchodné praktiky.


Vzťahy zamestnancov ku spoločnosti

 • Zamestnanci sú povinní ochraňovať majetok spoločnosti a zabezpečiť jeho efektívne využívanie.
 • Neschválené osobné využitie majetku spoločnosti všetkého druhu je prísne zakázané.
 • Zamestnanci majú povinnosť zachovávať mlčanlivosť o informáciách, ktoré im spoločnosť alebo jej klienti zverili aj po ukončení pracovného pomeru.
 • Zamestnanci sú povinní podávať presné a kompletné informácie vedúcim zamestnancom
 • Spoločnosti, vnútropodnikovým a nezávislým audítorom a všetkým ďalším osobám, ktoré majú oprávnenie k získavaniu informácií.


Dodržiavanie noriem a jeho overovanie

 • Každý vedúci zamestnanec zodpovedá za oboznámenie svojich podriadených s obsahom kódexu.
 • Spoločnosť má vytvorený systém (riadený interná smernica), v ktorom zamestnanci môžu vysloviť svoju mienku o správaní spoločnosti alebo jej zamestnancov alebo o rozhodnutiach, ktoré považujú za neetické. Vedenie spoločnosti sa zaoberá všetkými podnetmi a informáciami v súvislosti s porušovaním tohto etického kódexu a v prípade potreby tiež zaisťuje prijatie zodpovedajúcich opatrení.

Tento model správania je aplikovaný na všetkých členov vedenia a zamestnancov spoločnosti.